dimarts, 17 de novembre de 2015

ART ANTIC: PREHISTÒRIA

1. Indica quin tipus de megàlit és el més abundant a Catalunya i explica'n la funció:
Els megàlits més abundants a Catalunya són els dòlmens. El dòlmen és una construcció megalítica de pedra pròpia del neolític. La formació bàsica del dòlmen, la constitueixen dues pedres verticals amb una d'horitzontal al damunt. És un tipus de monument funerari que s'utilitzava per fer enterraments col·lectius.
2. Escriu les dates aproximades dels esdeveniments següents:
 • L'Homo erectus descobreix el foc → 300.000 a.C aprox.
 • Apareixen les primeres manifestacions artístiques → entre 15.000 i 20.000 a.C
 • L'agricultura sorgeix en el Creixent Fèrtil → 7.000 a.C aprox.
 • Els éssers humans inicien l'activitat metal·lúrgica → 3.500 a.C aprox.
3. Fes un informe sobre aquesta imatge:
En aquesta imatge hi podem apreciar la Venus de Willendorf. És l'estatua d'una figura femenina vista des de diferents punts de vista. · · Està esculpida en pedra calcàrica i pintada amb vermell ocre, fa 11'1 centímetres d'alçada.
· Fa uns anys, es va estimar que havia estat esculpida uns 22.000/24.000 anys enrere.
La Venus no és un retrat realista sinó una idealització de la figura femenina. La vulva, els pits i el ventre són molt pronunciats. Aquesta escultura ha produït molta polèmica i rebuig.
4.Observa la pintura rupestre i respon les preguntes següents:
a) On es troben aquestes pintures? A quin tipus de pintura rupestre corresponen?
Es troben representades a les parets i sostres de les coves prehistòriques. Aquestes que es veuen a la imatge pertanyen a la Península Ibèrica i són dResum Anàlisi d'una obra pictòricae tipus llavantí

b) Descriu l'escena i comenta la possible finalitat d'aquestes pintures:
AVhL7pgZLcLNjX-y7kwYucXQBfNFLkmbiC_bI7L4nWnEMh5HzIumtIsUOUNXP1P0NlXnOJxk8zZliNtetFpJJxlminEAt_8X6g_8Wmu-0W_5o9YFRqTQlHVOKs-wY6FlCPlIvPEv
En l'escena es poden veure representades diverses persones caçant animals per poder alimentar-se.

Anàlisi de una obra escultòrica.


L’escultura és l’obra artística que es realitza esculpint amb qualsevol mètode. Els tres principals mètodes són.
- Talla o cisellat: Es refereix al treball amb martell i cisell sobre materials durs. Aquesta tècnica requereix molta habilitat tècnica.
- Modelat: Es fa amb materials tous i treballats a mà. No sempre es modela l’escultura directament, sinó que es fa un motlle i després es crea l’escultura.
- Plàstica: Fa referència només a aquella activitat escultòrica en que s’utilitzen materials que es poden modelar a mà.

TRIDIMENCIONALITAT
La tridimencionalitat és la característica més pròpia de l’escultura perquè es troba en totes les escultures, ja siguin estatuàries o relleus. Aquesta característica fa que una escultura pugui tenir múltiples punts de vista, i que prengui importància el factor llum i la imposició, o no, de un angle correcte per mirar l’obra per part de l’autor.

MATERIALS
El material que configura l’obra escultòrica té un importància cabdal. El material escultòric s’ofereix tant a la vista com al tacte. Això fa que els diferents poders expressius dels diversos materials. 

REPÒS I MOVIMENT
La sensació de moviment o repòs depèn principalment de l’escultura en sí, tot i que hi ha altres elements que poden intervenir-hi com la combinació de línies i formes geomètriques.
La sensació de moviment es crea a partir de :
- El ritme o composició: la vista, al seguir un seguit de seqüències rítmiques i essencialment lineals estimula la imaginació creant una sensació il·lusòria de moviment.
- La tensió: com a dinamització i vivificació.
Hi ha escultures que tenen moviment real. Això vol dir que hi ha escultures que mitjançant un motor, es poden moure.

LLUM
L’escultor compta amb la llum natural quan construeix l’escultura.

COLOR
 Al llarg de les èpoques, el color en les escultures ha tingut papers diferents.

DIFICULTATS EN L’APRECIACIÓ DE L’ESCULTURA
L’escultura sempre ha tingut dificultats per establir la seva independència, per ficar l’expressió que li és pròpia, per autodefinir-se.

PAUTES PER COMENTAR UNA OBRA ESCULTÒRICA
1) Observació i anàlisi de l’escultura segons la FORMA.
 • Relleu Negatiu: és el relleu en què les figures estan més enfonsades que no el plànol primitiu.
 • Alt Relleu: és el relleu en què les figures sobresurten més de la meitat del seu volum.
2) Observació i anàlisi de l’escultura segons el material i la tècnica.
 • Fang cuit i vidrat.
 • Pedra esculpida.
 • Fusta (policromada o no) treballada mitjançant talla amb gúbia o encolar.
 • Metall treballat amb fonent-lo o soldatge.
 • Altres materials.
3) Observació i anàlisi de l’escultura segons la composició i incidència de la llum.
 • Relació entre els volums de l'obra i creació d'espais.
 • Incidència de la llum.
 • Equilibri i simetria.
 • Proporció, cànon.
4) Observació i anàlisi de l’escultura segons l’estructura i el moviment.
 • Observació del dinamisme o quietud de l'obra, si hi predominen els angles         tallants, si vol reflectir moviment,etc.
5) Observació i anàlisi de l’escultura segons la textura.
 • Acabament de l’obra.
6) Observació i anàlisi de l’escultura segons la funcionalitat de l’obra.
 • Decoració aplicada a un monument arquitectònic.
 • Suport d'un element constructiu.
 • Decoració interior o exterior.
7) Observació i anàlisi de l’escultura segons la valoració del caràcter històric.
 • Identificació de l'estil de l'autor i les seves característiques.
 • Relacions entre l'obra i el seu marc històric.

Escultura Egípcia ( bust de Nefertiti)

dimarts, 10 de novembre de 2015

Obra pictòricaTècniques pictòriques:
 · Pintura mural, consisteix en aplicar els colors dissolts en aigua de calç sobre el mur, prèviament preparat i humit.
Els colors s’han d’aplicar ràpidament i d’una manera segura,perquè no poden haver rectificacions, el secat és mol ràpid.

· Pintura al tremp, Fa servir aigua per dissoldre els colors,  com les barreges de líquids. Històricament va tenir la màxima vigència durant l’Edat Mitjana. El seu suport és la pedra, la fusta, el metall, el cartró, la tela... Tot, abans però, s’ha de preparar amb la imprima.

·Pintura a l’oli, Fa servir l’oli per diluir els colors. S’aplica en teles com el lli i el cànem. És d’una gran ductilitat.
 ·Aquarel·la i gouache.  


-EL COLOR:
És la quinta essència de la pintura, es divideixen en tres blogs.·Els primaris; vermell, blau i groc.
·Els secundaris; taronja, lila i verd.
·Els terciaris; taronja-blau, lilà-groc i verd-vermell.
La juxtaposició de colors complementaris comporta el màxim contrast possible. Es divideixen en:
1-Càlids:La gamma groc-taronja-vermell. Sensació de calor i  s’apropen al primer pla de la pintura.
2-Freds: La gamma blau-verd-lilà. Sensació de fredor i s’allunyen del primer pla de la pintura.


-VOLUM:
Els mecanismes que enganyen els sentits de l’espectador són el modelat i la perspectiva.
·El modelat: el clarobscur, en què l’efecte de tridimensionalitat s’obté a partir dels canvis bruscos de llum i ombra.


-LA LLUM:
Busca una sensació d’espai i de vida.
La llum en un quadre és il·lusòria, de la mateixa manera que ho és el volum, la perspectiva i el color, pren  principalitat dins la capacitat dinàmica de l’obra.
La pot mostrar el pintor com:

·Universal:Tot el quadre presenta la mateixa intensitat lumínica i no ressalta, per tant, cap aspecte puntual del conjunt.

·Particular:Enfoca determinats elements i els subratlla temàticament d’aquesta manera. S’explicita la capacitat dramàtica i expressiva de la llum com a element coprincipal de l’obra.-LA LÍNEA:
La veritable naturalesa de la línia és la seva qualitat gràfica; és a dir, el dibuix.
Les línies poden ser formalment:
·Decoratives, de caràcter més ornamental;
·Dinàmiques i convulses –diagonals, espirals- representant el moviment; i
·Estàtiques i equilibrades -verticals, horitzontals- que remarquen un caràcter temàtic més reposat.-LA PERSPECTIVA:
No existeix només una perspectiva, sinó diverses tècniques perspectives estretament lligades amb la cultura i la ciència de l’època.